Zapisy do przedszkola

0

Urząd Gminy w Radwanicach przypomina, że jeszcze przez niecałe dwa tygodnie (do 10 kwietnia) można zapisać dziecko do przedszkola działające przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radwanicach.

Rodzice dzieci, które będą w kolejnym roku uczęszczały do przedszkola nie brali udziału w procesie rekrutacji, jednak zobligowani byli do złożenia deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego. Jeśli z różnych powodów nie dopełnili tego obowiązku w terminie do 10 marca mogą wziąć udział procesie rekrutacji, na zasadach obowiązujących przy zapisie dziecka do przedszkola po raz pierwszy.

Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz dzieci powyżej 6 roku życia, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w wieku 3-5 lat jest prowadzone wyłącznie na wniosek  rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Terminarz rekrutacji dzieci do publicznego Przedszkola w Radwanicach na rok szkolny 2017/2018
01 marca – 10 kwietnia 2017 r.
| Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych
11 – 14 kwietnia 2017 r. | Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 20t ust. 7 u.s.o.
19 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00 | Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
26 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00 | Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Na podstawie ustawy o systemie oświaty art. 20zc pkt. 6, 7, 8, 9 jest możliwość odwołania się od wyników postępowania rekrutacyjnego:
1. Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – składnie wniosków do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
2. Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia Komisja Rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia.
3. Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic/prawny opiekun może złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
4. Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, dyrektor rozpatruje odwołanie.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Więcej informacji można znaleźć na stronach: Gmina Radwanice, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.