Wniosek na dotację na usuwanie azbestu w Gminie Lubin.

0

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wystąpił z wnioskiem wójt Gminy Lubin. Wniosek dotyczy pozyskania środków na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin.
Dotacja z WFOŚIGW umożliwi Gminie Lubin przystąpić do realizacji zadania, w ramach którego pokryte może zostać nawet do 100 % koszty związane z usunięciem wyrobów zwierających azbest występujących na terenie Gminy Lubin. W 85 % kosztów partycypuje WFOŚiGW, pozostałe 15 % kosztów poniesie Gmina Lubin.
Mieszkańcy Gminy Lubin, którzy są zainteresowani usunięciem wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości w 2018 roku,a na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, zobowiązani są do złożenia DEKLARACJI uczestnictwa w zadaniu.
Deklarację należy składać najpóźniej do dnia 31.01.2018 r. do godziny 15.30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy w Lubinie (ul. W. Łokietka 6, 59-300 Lubin).
Warunkiem zakwalifikowania deklaracji do realizacji ww. zadania jest fakt ujęcia nieruchomości, dla której składana jest deklaracja w ,,Inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest” sporządzonej dla Gminy Lubin.
UWAGA
W ramach zadania związanego z usuwaniem azbestu nie będą finansowane koszty zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. Powyższe koszty właściciel nieruchomości musi pokryć we własnym zakresie.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie (ul. W. Łokietka 6a, 59-300 Lubin, pok. nr 1, tel. 76 84 03 172).

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.