Samorządowcy wyliczają plusy z powstania spółki komunalnej

0

Gmina Lubin utworzy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z o.o. Decyzję w tej sprawie podjęli radni podczas ostatniej sesji, która odbyła się w ubiegłym tygodniu. Za powołaniem spółki zagłosowali prawie wszyscy samorządowcy, jedna osoba wstrzymała się. Początkowo PUK zajmować się będzie gospodarką odpadami oraz utrzymaniem dróg i terenów gminnych. Docelowo przejmie wszystkie zadania, obecnie realizowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach.

Spółka powołana jest w związku z kończącymi się funduszami na pokrycie kosztów z konsorcjum, które wygrało przetarg na wywóz odpadów w Gminie Lubin. Jak informuje rzecznik prasowy wójta Gminy Lubin, Maja Grohman została z nim zawarta umowa, ważna do końca lutego 2018 r. Opiewała ona na 4,2 mln złotych. Kwota ta wyczerpie się już w marcu przyszłego roku. Do końca listopada 2016 r. na gospodarkę odpadami wydatkowano już ponad 3 mln zł.

– Zabezpieczyliśmy się na wypadek takiego scenariusza i w umowie zawarliśmy możliwość jej rozwiązania w przypadku wyczerpania się środków finansowych. Umowa z konsorcjum wygaśnie więc najprawdopodobniej w marcu przyszłego roku i od tego momentu gospodarkę odpadami przejmie nowo powstałe Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że gminna spółka realizować będzie zadanie związane z wywozem odpadów przy znacznie niższych kosztach niż firmy zewnętrzne. Przepisy nie pozwalają Gminie zlecić tego zadania zakładowi budżetowemu, może to natomiast zrobić w przypadku spółki i to w drodze bezprzetargowej – tłumaczy Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

Zadaniem nowej spółki będzie także uporządkowanie stanu prawnego majątku obecnie znajdującego się w zasobach GZUKiM, którego sytuacja własnościowa uniemożliwia oczekiwane tempo rozwoju zakładu. Okazuje się bowiem, że część infrastruktury wodno – kanalizacyjnej usytuowana jest na terenach, do których ani gmina ani zakład nie posiadają tytułu prawnego, co uniemożliwia przeprowadzenie prac remontowych rozbudowy czy modernizacji. Dotyczy to zarówno oczyszczalni i przepompowni, jak i dróg do nich prowadzących.

Według gminnych samorządowców jedną z najbardziej istotnych korzyści przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest uzyskanie przez nowy podmiot samodzielności finansowej i niezależności zarządzania. Podkreślają oni, że nie budzi wątpliwości fakt, że spółki prawa handlowego są najlepszym rozwiązaniem organizacyjnym, umożliwiającym efektywne wykorzystanie środków i optymalizację kosztów usług. W opinii Ministerstwa Skarbu Państwa dotychczasowe doświadczenia pokazują, że przekształcenia podmiotów komunalnych w spółki kapitałowe ułatwiają ich restrukturyzację, prowadzenie inwestycji oraz ewentualne pozyskiwanie inwestorów.

– Brak osobowości prawnej powoduje, że zakład budżetowy jest w pewnym sensie ułomnym podmiotem gospodarczym. Przekształcenie stwarza motywację do poszukiwania dodatkowych możliwości na rynku, przeprowadzenia restrukturyzacji , której efektem będzie ograniczenie kosztów czy też samodzielnego aplikowania o środki pomocowe, a spółka jest formą prawną preferowaną przez Unię Europejska – dodaje szef gminnego samorządu.

Z informacji samorządowców wynika ponadto, iż korzyści wynikające z przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę to także naliczanie pełnej amortyzacji od posiadanego majątku, co daje możliwość finansowania rozwoju spółki z własnego funduszu amortyzacyjnego.

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością kodeks spółek Handlowych przewidział szczególny rodzaj odpowiedzialności, jaką ponieść mogą członkowie jej organu zarządzającego. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania własnym majątkiem.

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Gminy Lubin ma być jednoosobowy, w skład rady nadzorczej wejdą trzy osoby. Członkowie rady nadzorczej będą pracować społecznie.

Źródło: Gmina Lubin

Comments

comments

Udostępnij.

Zostaw komentarz