Odwołano alarm dotyczący ptasiej grupy

0

Od 6 kwietnia rozporządzeniem podpisanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela został uchylona nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków hodowlanych, w związku z czym ptactwo domowe może być wypuszczane na wolny wybieg. Warta jednak zwrócić uwagę, iż dla gospodarstw zajmujących się hodowlą drobiu pozostają pewne obostrzenia, które nakładają na nie obowiązek przestrzegania środków bioasekuracji.

Zgodnie z wyżej wspomnianym rozporządzeniem rolnicy muszą m.in.:
– prowadzić hodowlę drobiu w taki sposób, aby ograniczać jego z dzikimi ptakami,
– zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki,
– uniemożliwiać dostęp drobiu do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
– paszę dla ptaków przechowywać w taki sposób, aby nie miały do niej dostępu dzikie ptaki oraz żeby nie było możliwości zanieczyszczenia jej ich odchodami,
– podczas karmienia i pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli dopilnować, aby do wody i karmy nie miały dostępu dzikie ptaki i ich odchody,
– wyłożyć maty dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść́ i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
– stosować odzież i obuwie ochronne podczas wchodzenia do budynków, w których utrzymywany jest drób. Dotyczy ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym. Używana odzież i obuwie przeznaczone jest do używania wyłącznie w danym budynku,
–przestrzegać zasad higieny osobistej,  q tym mycie rak przed wejściem do budynków inwentarskich,
– dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Według nowego prawa ZAKAZANE jest:
– pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

Nowe rozporządzenie zniosło wszystkie zakazy i nakazy ogłoszone w restrykcyjnym prawie z 20 grudnia 2016 roku. Wchodzi ono w życie „z dniem następującym po dniu ogłoszeniu” – czyli nowe prawo obowiązuje od 6 kwietnia 2017 roku.

źródło: MRIRW; UG Lubin

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.