Nabór do Żłobka w Osieku nadal trwa!

0

Stowarzyszenie Civis Europae w Lubinie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Utworzenie żłobka Biała Żyrafa w Osieku” .

Celem projektu jest utworzenie 23 miejsc opieki dla dzieci do 3 roku życia, w tym zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych, sfinansowanie kosztów działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki, pokrycie kosztów opłat za pobyt w żłobku dla 23 dzieci przez 12 miesięcy. W ramach projektu zrealizowane zostaną bezpłatne, dodatkowych, zajęć logopedycznych, fizjoterapeutycznych, języka angielskiego, umuzykalniających, plastycznych oraz opiekę pielęgniarska.

Budynek żłobka jest po generalnym remoncie,  wyposażony w nowoczesny dostosowany do  dzieci w wieku  do 3lat sprzęt,  pomoce dydaktyczne i terapeutyczne. Budynek jest dostosowany również dla osób niepełnosprawnych. Czas trwania projektu- 01 sierpnia 2018 do 31.07.2019.

Projekt skierowany jest do 23 kobiet zamieszkujących teren miasta i gminy wiejskiej Lubin, powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci, w  tym:     – kobiety pozostające bez zatrudnienia, sprawujące opiekę nad dziećmi do 3 roku życia, planujące podjęcie pracy, tj. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym – łącznie 7 kobiet;
– osoby pracujące opiekujące się dzieckiem do lat 3, będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim – łącznie 16 kobiet.

Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w żłobku wynosi  150 zł/miesiąc.

Rekrutacja do projektu oparta jest o zasadę powszechnej dostępności, zgodnie z zasadą równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – zgodnie z regulaminem. .

Harmonogram rekrutacji:
16 kwietnia do 30 czerwca 2018 r. przyjmowanie zgłoszeń na podstawie poprawnie wypełnionej ankiety uczestnika – do pobrania w biurze projektu.
01 lipca do 14 lipca 2018 r. weryfikacja zgłoszeń
– 15 lica 2018
ogłoszenie listy uczestników.
Do 20.2018 r. -podpisywanie umów z uczestnikami i przyjęcie do projektu

Dzieci, które nie zostaną zakwalifikowane do w/w projektu będą mogły być przjęte do żłobka w ramach programu MALUCH+, na który stowarzyszenie otrzymało również dofinansowanie (wyposażenie). Warunkiem są jednak wyższe opłaty za koszty utrzymania, wyżywienie i opiekę. Łącznie Żłobek “Biała Żyrafa” w Osieku przygotowany jest do przyjęcia 43 dzieci.

INFORMACJE O PROJEKCIE
Stowarzyszenie Civis Europae
Sienkiewicza 5
59-300 Lubin
tel. 76 844 98 47
civis.europae@wp.pl

 

 

Udostępnij.

Comments are closed.