Informacja o szacowaniu strat w uprawach spowodowanych przez grad

0

Urząd Gminy Grębocice informuje, że właściciele gospodarstw rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane ostatnimi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, opady gradu, mogą składać indywidualne wnioski do Urzędu Gminy Grębocice w sprawie oszacowania tych szkód, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu w terminie 10 dni od dnia wystąpienia zjawiska atmosferycznego.

We wniosku należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące
w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy
w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2018 składanym do ARiMR). W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (jeśli występuje).

Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć:
– kserokopię wniosku o płatność bezpośrednią na rok 2018,
– kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ),
– ubezpieczenie upraw producenta rolnego (do wglądu).

Druki wniosku oraz załączników dostępne są w Urzędzie Gminy Grębocice, pok. nr 4 oraz poniżej.

– Wniosek rolnika dotyczący oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym. http://duw.pl/download/1/22070/Wniosekrolnikadotyczacyoszacowaniaszkodwgospodarstwierolnymw2017rdoc.pdf
– Oświadczenie nr 1 dla rolników nie posiadających własnej  dokumentacji. http://duw.pl/download/1/22068/Oswiadczenienr1dlarolnikownieposiadajacychdokumentacji.pdf
– Oświadczenie nr 2 dla rolników posiadających pełna dokumentację. http://duw.pl/download/1/22069/Oswiadczenienr2dlarolnikowposiadajacychpelnadokumentacje.pdf

Źródło:
Gmina Grębocice

Udostępnij.

Comments are closed.