Budżet gminy Lubin uchwalony.

0

Rada Gminy Lubin przyjęła w głosowaniu budżet na przyszły rok. Łączna kwota dochodów budżetu w roku 2018 ma wynieść ponad 86,5 mln. złotych. Wydatki zaplanowano na około 70 mln złotych. Różnica zostanie pokryta z przychodów z wolnych środków i emisji obligacji.
Jest to budżet o charakterze inwestycyjnym. Ponad poła inwestycji, które zaplanowano to remonty dróg.
Wcześniej jednak dokonano drobnych przesunięć w tegorocznym budżecie. Radni zgodzili się na przeniesienie na przyszły rok wydatków, które nie wygasają. Wiąże się to z finalizacją umów dotyczących zamówień publicznymi, których jeszcze nie rozliczono. A chodzi tu m.in. o przebudowy chodnika w Krzeczynie Wielkim, boiska i obiektów sportowych, przepompowni ścieków oraz drogi w Miroszowicach
Radni przyjęli także nową Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin na lata 2018 -2030. WPF została wcześniej pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Prognoza przewiduje realizację następujących przedsięwzięć:
– rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych w gminie
– budowę dwóch punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
– rozwój e-adminstracji w Gminie Lubin
– przebudowę i adaptację zdegradowanego budynku nr 12 w Zimnej Wodzie
– przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lubin.
Podczas sesji radni podjęli także decyzję w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu. Jest ona bezpośrednio związana z funkcjonowaniem bezpłatnego powiatowego transportu zbiorowego. Na ten cel zostanie przekazana kwota 3 mln 250 tysięcy złotych.

Comments

comments

Udostępnij.

Comments are closed.